Statut

STATUT FUNDACJI
„Fundacja Sarigato”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja „Fundacja Sarigato", zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 18 października 2012 r. i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami), zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem, i innych aktów prawnych.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja po spełnieniu ustawowych kryteriów może domagać się uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). Decyzję w tym zakresie może podjąć Zarząd w drodze uchwały. Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 2.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

§ 6.
1. Fundatorami są osoby, które ustanowiły Fundację na podstawie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.
2. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa fundator może zrzec się, w drodze oświadczenia złożonego Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności, swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu. Zrzeczenie jest nieodwołalne.
3. Ilekroć Statut mówi o Fundatorze, należy przez to rozumieć fundatora, który nie zrzekł się swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu.
4. W związku ze zrzeczeniem się swoich praw i obowiązków przez dwóch spośród trzech fundatorów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jedynym Fundatorem w rozumieniu Statutu pozostał Szymon Lech Kosiński.
5. Jeżeli Fundator trwale nie może wykonywać swoich praw i obowiązków albo niemożliwe lub znacznie utrudnione jest skontaktowanie się z nim od przynajmniej jednego roku, pomimo podjętych przez Zarząd prób, lub przez taki sam okres, Fundator odmawia wykonywania swoich praw i obowiązków, w takim przypadku prawa i obowiązki Fundatora przejmuje Rada Fundacji. Reguła opisana w zdaniu poprzednim ma zastosowanie także w przypadku śmierci ostatniego Fundatora lub zrzeczenia się przez niego praw i obowiązków. Dla przejęcia praw i obowiązków Fundatora niezbędne jest złożenie Fundacji oświadczenia w tym przedmiocie przez Radę Fundacji, wskazującego okoliczności będące podstawą przejęcia kompetencji.

Rozdział II. Cele i sposoby działania fundacji

§ 7.
Celami Fundacji są:
1) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zwierząt, ratowania ich życia, polepszania ich losu, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, 2) udzielanie pomocy schroniskom dla zwierząt,
3) prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju,
4) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
5) wspieranie rozwoju i poprawa warunków życiowych dzieci,
6) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, „trudno uleczalnymi” schorzeniami,
7) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
8) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
9) niesienie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych,
10) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,
11) promocja pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
12) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
14) wspomaganie rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
15) działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszystkie lub niektóre z następujących działań:
1) prowadzenie akcji informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,
2) inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe oraz podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzającej do poprawy losu zwierząt,
3) prowadzenie schronisk dla zwierząt,
4) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
5) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
6) organizowanie oraz zakup leków i środków pomocowych,
7) pomoc finansową i rzeczową,
8) prowadzenie placówek gastronomicznych,
9) tworzenie funduszy, których środki będą wspierały działalność osób i instytucji w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także ustanawianie i przyznawanie nagród oraz stypendiów za działalność w tym zakresie,
10) organizację i pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć sprzyjających celom Fundacji,
11) wspieranie działalności naukowo-badawczej oraz prac badawczo-naukowych o charakterze rewolucyjnym i odkrywczym, prowadzonych przez państwowe ośrodki naukowe jak również przez niezależne organizacje, firmy badawczo-naukowe,
12) wspieranie projektów badawczych będących potencjalnymi odkryciami naukowymi,
13) upowszechnianie i promocję w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki,
14) organizowanie spotkań, programów w szkołach, uczelniach wyższych, organizowanie seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji,
15) prowadzenie sklepów internetowych,
16) tworzenie spółek kapitałowych, które nie będą działać w celu osiągnięcia zysku, będą przeznaczać całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie będą przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, jak również przystępowanie do takich spółek.

§ 9.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do realizacji celów, o których mowa w Statucie. Działalność gospodarcza Fundacji powinna przede wszystkim służyć realizacji celów Fundacji lub umożliwiać ich realizację.
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
1) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
2) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
3) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
4) 63.12.Z. – Działalność portali internetowych,
5) 63.99.Z. – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6) 73.11.Z. – Działalność agencji reklamowych,
7) 73.12 – Działalność związana z reprezentowaniem mediów,
8) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
9) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
10) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
11) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
12) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
13) 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
14) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
3. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.
4. Jeżeli prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej wymaga koncesji lub zezwolenia, Fundacja może rozpocząć taką działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

§ 10.
1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić także za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Zarząd.
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem.

Rozdział III. Majątek fundacji

§ 11.
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski ustalony w akcie założycielskim Fundacji, a także majątek nabyty w okresie późniejszym przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczyli kwotę 3 000 zł. 3. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy przeznaczyli dodatkową kwotę 1 050 zł.

§ 12.
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje,
2) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) dochody z działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia)
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochody z praw majątkowych.
2. Fundacja może inwestować środki finansowe w bezpieczne instrumenty finansowe (lokaty, obligacje itp.) oraz w ruchomości i nieruchomości.

§ 13.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność w zakresie realizacji celów Fundacji, o których mowa w Statucie.

§ 14.
Zabrania się Fundacji:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 16.
Organami Fundacji są:
1) Zarząd,
2) Rada Fundacji.

§ 17.
1. Organy Fundacji podejmują decyzje w drodze uchwał.
2. Do powzięcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów, chyba że Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 3. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub poza posiedzeniami – w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne jeżeli wszyscy członkowie organu Fundacji zostali poinformowani o posiedzeniu lub o głosowaniu poza posiedzeniem. Uchwały organów Fundacji są protokołowane.
4. Każdy z organów Fundacji może wprowadzić swój regulamin, określający sposoby i tryb funkcjonowania danego organu oraz rodzaj i zakres obowiązków poszczególnych jego członków. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem ani przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 18.
1. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia.
2. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkostwo w organie Fundacji wygasa z chwilą: a. śmierci członka organu, b. utraty przez członka organu zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, c. złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym członek Zarządu składa rezygnację Radzie Fundacji, a członek Rady Fundacji – Zarządowi, d. odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji, e. odwołania członka organu przez Fundatora.

§ 19.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków. Zarząd może jednomyślnie przydzielić poszczególnym swoim członkom funkcje: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu, przy czym tylko jeden z członków Zarządu może sprawować funkcję Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie ostatniego jego członka, jeżeli Fundator w ciągu trzydziestu dni od tego zdarzenia nie powoła przynajmniej jednego Członka Zarządu, uprawnienie do powołania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa Rada Fundacji, która może uprawnienie to zrealizować stanowiąc bezwzględną większością głosów. W przypadku śmierci Fundatora lub zrzeczenia się przez niego uprawnień, uprawnienie do powołania i odwoływania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa bezpośrednio Rada Fundacji, stosownie do § 6 ust. 5.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy z jego członków.

§ 20.
1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, jednakże w sprawach majątkowych, o ile Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przewyższającej 50 000 zł wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu.
2. W stosunkach z członkiem Zarządu a także w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji. Rada Fundacji może powołać spośród swoich członków swojego stałego pełnomocnika w tym zakresie.

§ 21.
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do dziesięciu członków.
3. Niedopuszczalne jest łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. Członek Rady Fundacji nie może także pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego. Rada Fundacji może w dowolnym czasie zmienić Przewodniczącego.
5. Rada Fundacji w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru Fundacji zachowuje niezależność od Zarządu.
6. Przewodniczący Rady Fundacji jest obowiązany poinformować wszystkich członków Rady Fundacji o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji z przynajmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.
7. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym przed upływem sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Posiedzenie Rady Fundacji może także zwołać dwóch członków Rady Fundacji, działając łącznie, Przewodniczący Rady Fundacji lub Fundator.
9. Członek Rady Fundacji może być na posiedzeniu reprezentowany przez pełnomocnika, w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Fundacji.

§ 22.
1. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator lub Rada Fundacji stanowiąc jednomyślnie.
2. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać swojego następcę, na którego wstąpienie muszą wyrazić zgodę pozostali członkowie Rady Fundacji.
3. Jeżeli Fundacja nie ma Fundatora a ustąpienie członka Rady Fundacji spowoduje obniżenie liczebności organu poniżej dopuszczalnego składu, o którym mowa w § 21 ust. 2, ustępujący członek Rady Fundacji jest obowiązany dla skutecznego ustąpienia wskazać swojego następcę. Jeżeli śmierć członka Rady Fundacji spowoduje obniżenie liczebności organu poniżej dopuszczalnego składu, o którym mowa w § 21 ust. 2 a w Fundacji nie ma Fundatora, brakującego członka Rady Fundacji powołuje jedyny członek Rady Fundacji sprawujący swoją funkcję. W przypadku śmierci ostatniego członka Rady Fundacji, członkowie Zarządu z chwilą powzięcia przez Zarząd Fundacji informacji o śmierci ostatniego członka Rady Fundacji, na mocy niniejszego postanowienia Statutu tracą status członków Zarządu i stają się automatycznie członkami Rady Fundacji, przy czym w przypadku jeżeli Zarząd liczył tylko jednego członka, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji ukształtowanej w sposób określony w zdaniu poprzednim Rada Fundacji w formie uchwały potwierdzi ziszczenie się okoliczności stanowiących podstawę jej ukształtowania się.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, ma on prawo weta w stosunku do uchwał Rady Fundacji, za którymi głosowało mniej niż dwie trzecie obecnych na posiedzeniu. Dotyczy to także uchwał podjętych w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za którymi głosowało mniej niż dwie trzecie całego składu Rady Fundacji; w takim przypadku Fundator powinien być powiadomiony przez Przewodniczącego Rady Fundacji o uchwale w terminie tygodnia od jej podjęcia, zachowując prawo weta przez tydzień od chwili otrzymania powiadomienia, jednakże nie dłużej niż przez rok od dnia powzięcia uchwały. Prawo weta przysługujące Fundatorowi nie wpływa na wykonalność uchwał podjętych w trybie obiegowym, które są wykonalne z chwilą ich podjęcia, a tracą moc dopiero w przypadku skorzystania przez Fundatora z prawa weta.

§ 23.
Do kompetencji Rady Fundacji należą:
1) ustalanie kierunków i ogólnych metod działania Fundacji,
2) określanie programów działania Fundacji,
3) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy działalności Fundacji;
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie przeznaczenia dodatkowego wyniku finansowego bądź pokrycia straty;
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
8) czasowe delegowanie członka Rady Fundacji do pełnienia funkcji członka Zarządu w przypadku braku Zarządu, bądź czasowej niemożności sprawowania funkcji;
9) dokonywanie zmian Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 26 Statutu,
10) inne kompetencje przyznane Statutem.

§ 24.
1. W celu wykonania swoich kompetencji Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji. 2. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Funkcję likwidatora Rada Fundacji może powierzyć członkom Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji, o których mowa w § 8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

§ 26.
1. Rada Fundacji, stanowiąc większością czterech piątych głosów, lub Fundator mogą zmienić Statut.
2. Rada Fundacji, stanowiąc większością czterech piątych głosów, lub Fundator mogą zmienić cele Fundacji.
3. Fundator ma prawo weta w stosunku do uchwały Rady Fundacji w przedmiocie zmian statutu lub celów Fundacji, bez względu na większość głosów, jaką została podjęta uchwała.
4. Do połączenia Fundacji z inna fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

Wspierają nas:

Chcesz pomóc? »

Firmy

Znani dla fundacji: